Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 

07 - 11 września 2020 r. - zebranie organizacyjne (termin ustala wychowawca klasy)

22 grudnia 2020 r. - przekazanie informacji na temat proponowanych ocen śródrocznych

18 - 22 stycznia 2021 r. - podsumowanie śródrocznych osiągnięć edukacyjnych uczniów (termin ustala wychowawca klasy)

01 czerwca 2021 r. - przekazanie informacji na temat przewidywanych ocenach rocznych i końcowych

 

O terminach pozostałych zebrań rodzicielskich/spotkań edukacyjnych dla rodziców decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę bieżące potrzeby.

Nauczyciele odbywają dyżury konsultacyjne 1 raz w tygodniu.